en ro
Get Tickets

Regulament campanie “Câștigă 2 invitații duble la Summer Well 2024”

Perioada de desfășurare a campaniei: 22-29 februarie 2024

 

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

 

Art. 1.1. Campania "Câștigă 2 invitații duble la Summer Well 2024” (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de LIVADA ADVERTISING SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Aleea Valea Bujorului nr. 1, Bl. D9, Sc. A, Ap. 1, Sector 6, Nr de ordine in Registrul Comertului J40/7643/2003, cu Codul unic de inregistrare 15495420, cu Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO15495420, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, Livada Advertising SRL, va fi denumit “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul  oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Câștigă 2 invitații duble la Summer Well 2024”

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României.

Art. 2.3. Durata campaniei este 22-29 februarie  2024  și ea se desfășoară pe https://www.instagram.com/

 

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 3.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții și care va fi denumită în continuare “Participantul”:

o  A implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei și are BI/ CI valid

o  Nu este angajat, prepus, sau ruda prepusilor (respectiv copii/parinti, frați/surori, soț/soție) ai organizatorilor și ai companiilor implicate în realizarea oricăror activitati legate de organizarea și desfășurarea Campaniei 

 

Articolul 4. Mecanismul campaniei

4.1. Pentru a participa la Campania Promoțională și pentru a-și valida înscrierea, participanții trebuie să parcurgă următorul mecanism:

            4.1.1. Să aibă un cont activ pe site-ul  https://www.instagram.com/ 

            4.1.2. Să umarească pagina https://www.instagram.com/summerwellfest/

             4.1.3. Să dea share pe Stories postării dedicate și să eticheteze în această postare contul festivalului @summerwellfest

             4.1.4. Să eticheteze în secțiunea comentarii unul sau mai mulți prieteni. 

4.2. Orice înscriere realizată în perioada campaniei este eligibilă pentru procesul de jurizare

 

Articolul 5. Premiile campaniei

5.1. Premiile oferite în cadrul campaniei promoționale sunt: 1 abonament dublu la festivalul Summer Well, ce se va desfașura în perioada 9-11 august 2024

5.2. Câștigătorul nu poate opta pentru revendicarea în numerar a contravalorii premiilor

5.3. Câștigătorul se va anunța pe pagina festivalului, în secțiunea Stories pe data de 1 martie 2024

 

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Organizatorul SC Livada Advertising SA se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in cadrul acestei Campanii, in conformitate cu legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata ulterior, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la hello@summerwell.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa, precum si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice 

In vederea indeplinirii scopurilor prezentei campanii promotionale, respectiv promovarea si derularea campaniei, verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate conform Sectiunii 4. Dreptul de participare. Conditii de participare de mai sus, identificarea participantilor eligibili, acordarea premiilor si toate operatiunile aferente indeplinirii obligatiilor fiscale ce deriva din derularea acestei campanii, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor legale aferente calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile din premii si executarii contractului la care persoana vizata este parte. 

Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele: - date de identificare: numele si prenumele;
- date de contact: numar de telefon, email;
- date demografice: varsta, domiciliul; 

- informatii privind produsele bancare detinute;
- informatii continute de actele de identitate ale castigatorilor.

 


Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
a) Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b) Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
c) Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete; 

d) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană; e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora; 

f) Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Livada Advertising SRL catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege; 

g) Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege; 

h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa,
i) Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate. 

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este intemeiata pe consimtamantul persoanei vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord, in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate deja pe baza consimtamantului exprimat anterior.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Livada Advertising SRLprecum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context si respectiv pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail la hello@summerwell.ro)

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.
Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 

 

 

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 10.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 11. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 11.1 Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://summerwell.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 11.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania

 

Get Tickets
Cart
Subtotal:
0.00 lei
Checkout
Register
Log In
Forgot password?